Turbodmychadla Volvo V60

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku